S.C Motivation S.R.L. își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:

  • date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal;
  • date legate de starea de sănătate;
  • date biometrice, precum imagini foto/video și măsurători ale membrelor;
  • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email.

Scopurile și temeiurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților care solicită produse sau servicii comercializate de societate, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, respectiv comenzi, precum și pentru livrarea produselor. De asemenea, datele referitoare la relațiile comerciale dintre societate și dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea includerii dumneavoastră în programele noastre de fidelitate.

Datele speciale privitoare la starea de sănătate, pentru clienții care solicită dispozitive medicale (scaune rulante, catetere urinare, dispozitive de protezare stomii etc.) vor fi prelucrate în baza obligațiilor stabilite de legislația specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate (Contractul cadru aprobat prin O.M.S. nr. 397/836/2018). Menționăm că legislația în vigoare ne împiedică să livrăm dispozitive medicale în lipsa documentelor care conțin date privitoare la starea de sănătate (precum, recomandarea, decizia etc.).

Datele speciale precum imagini foto/video, precum și alte date biometrice (cum ar fi măsurătorile realizate în cadrul procesului de evaluare) vor fi prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră. Acesta ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând fără nicio motivare și fără nicio consecință pentru dumneavoastră. Datele referitoare la măsurători sunt necesare pentru o evaluare corectă a nevoilor dumneavoastră, o poziționare corectă în scaunul rulant și o recomandare corectă a dispozitivului de mobilitate.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi adresă poștală, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea livrării produselor sau prestării serviciilor, pentru activități de marketing, publicitate sau transmiterea de materiale informative cu scopul de a promova produsele si serviciile oferite de societate si/sau de catre asociatul unic al acesteia, Fundatia Motivation Romania, fie pentru a verifica satisfacția dumneavoastră, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor societății. Cu excepția datelor necesare livrării produselor, în oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior, fără nicio consecință pentru dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: contracte, comenzi, deconturi, contracte de prestări servicii, recomandări, decizii și altele asemenea.

Imaginile foto/video, precum și celelalte date biometrice vor fi șterse din evidențele societății în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de societate pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală a societății, ca urmare a solicitării dumneavoastră sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de societate către: Casele de asigurări de sănătate județene sau naționlă, inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

Drepturile clienților

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:

  • dreptul de a solicita societății accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către societate, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Prezenta informare poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, gratuit, în format hârtie sau poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.motishop.ro, în secțiunea „Termeni și condiții” – Politica de confidențialitate.

Societatea va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea dumneavoastră.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice client, reprezentant legal al unui client ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa dpo@motivation.ro.

Politica de confidențialitate a societății, procedurile interne și prezenta informare pot suferi modificări fără un anunț prealabil. Pentru a fi la curent cu acestea, vă sfătuim să consultați pagina noastră web sau să solicitați informații de le reprezentanții noștri din centrele teritoriale sau de la Responsabilul cu protecția datelor.

Actualizat în octombrie 2020: Motivation S.R.L. – motishop.ro.